Algemene voorwaarden

M&M Meat&More

Manage 6J

6662 WC ELST gld

 

 

 

Artikel 1          Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. M&M Meat&More: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: M&M Meat&More. gevestigd aan de Manege 6J te Elst gld. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel over KvK-nummer 60681861;

b. klant: ieder bedrijf die met M&M Meat&More een overeenkomst aangaat, dan wel die een offerte/aanbieding van M&M Meat&More heeft ontvangen of met wie M&M Meat&More in enige rechtsbetrekking staat of voor wie M&M Meat&More enige rechtshandeling verricht;

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen M&M Meat&More en de klant;

d. product: het product dat door M&M Meat&More wordt geleverd;

e. website: de websites www.cateringvanroekel.nl, www.vanroekelvlees.nl en www.vanroekelbbq.nl die door M&M Meat&More wordt beheerd.

 

Artikel 2          Algemeen

 

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen M&M Meat&More en een opdrachtgever waarop M&M Meat&More deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met M&M Meat&More, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

5. Indien een of meerdere der bepalingen  in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

 

 

Artikel 3          Aanbiedingen en offertes

1. Elke offerte van M&M Meat&More is vrijblijvend en heeft een geldigheid van 14 dagen. Elke offerte, tenzij schriftelijk anders is vermeld, is gebaseerd op uitvoering in normale omstandigheden en op informatie, gegevens, bescheiden e.d. verstrekt door de klant. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan M&M Meat&More opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop M&M Meat&More haar aanbieding baseert.

2. De door M&M Meat&More aan de klant verstrekte offertes/aanbiedingen en overige bescheiden mogen zonder toestemming van M&M Meat&More niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

3. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

4. M&M Meat&More kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

6. M&M Meat&More heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde producten slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

7. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.


Artikel 4          Afbeeldingen en overige gegevens

1. Alle afbeeldingen, afmetingen, kleuren, gewichten, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website, in offertes of brochures gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

 

Artikel 5          Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant:

a. de gehele bestelprocedure via de website heeft doorlopen; of

b. het aanbod van M&M Meat&More telefonisch of via de e-mail heeft aanvaard.

2. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt M&M Meat&More de klant via de e-mail een bevestiging dat M&M Meat&More  de bestelling heeft ontvangen. In deze bevestigingse-mail zijn alle benodigde gegevens van de bestelling van de klant opgenomen.

3. De bestelling kan pas via de website geplaatst worden nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 6          Annulering

 

1. Indien de klant de bestelling wenst te annuleren, dan dient hij zo spoedig mogelijk contact op te nemen met M&M Meat&More. M&M Meat&More zal dan aan de klant laten weten of het nog mogelijk is de bestelling te annuleren en welke eventuele kosten aan de annulering zijn verbonden. Indien de mogelijkheid bestaat om de bestelling te annuleren en de klant akkoord gaat met de hoogte van de annuleringskosten, dan wordt de bestelling door M&M Meat&More geannuleerd. De annuleringskosten worden middels een factuur aan de klant in rekening gebracht.

 

 

Artikel 7          Prijzen en prijswijziging

 

1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw.

2. Opgegeven prijzen zijn exclusief bezorgkosten. De bezorgkosten worden apart aan de klant kenbaar gemaakt.

3. De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende kostenbepalende factoren. Indien zich tussen het moment van de totstandkoming van de overeenkomst en de aflevering wijzigingen voordoen in de hiervoor bedoelde kostenfactoren, zoals wijzigingen in inkoop-, transport- en opslagprijzen, verpakkingskosten, lonen, invoerrechten e.d., is M&M Meat&More gerechtigd tot herziening van de oorspronkelijke prijs.


Artikel 8.             Levering

1. De klant is verplicht de bestelling in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan worden de producten in rekening van de klant gebracht.

2. De wijze van bezorging, verpakking en dergelijke wordt door in overleg met de klant bepaald.

3. De bestelling worden bezorgd op het door de klant opgegeven adres of de klant komt de bestelling in overleg ophalen.

4. Het risico van verlies of beschadiging van producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.

5.  De klant dient ervoor zorg te dragen dat de bestemming waar de producten geleverd dienen te worden goed bereikbaar is.


Artikel 9.             Leveringstermijn

1. Alle door M&M Meat&More genoemde bezorgtermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan M&M Meat&More bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Vermelde bezorgtermijnen zijn niet als een fatale termijn te beschouwen.

2. In het geval dat een overeengekomen bezorgtermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van M&M Meat&More ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zal dit tijdig aan de klant worden doorgegeven.

3. Overschrijding van de opgegeven bezorgtermijn geeft in geen geval recht op schadevergoeding.


Artikel 10.           Hoeveelheden/afwijkingen

1. Kleine afwijkingen op het bestelde gewicht is toegestaan.

2. De afgeleverde hoeveelheden worden op de factuur vermeld.

3. Indien de klant zijn bezwaar tegen de afgeleverde hoeveelheid niet binnen 3 werkdagen na de levering aan M&M Meat&More kenbaar heeft gemaakt, wordt de op de factuur vermelde hoeveelheid geacht het geleverde juist weer te geven.


Artikel 11.           Wijziging van de overeenkomst

1. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan dat financiële of andere consequenties hebben. M&M Meat&More zal de klant hierover (indien mogelijk van tevoren) inlichten.


Artikel 12.           Uitvoering van de overeenkomst

1. M&M Meat&More zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.


Artikel 13.            Verplichtingen van de klant

1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan M&M Meat&More aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan M&M Meat&More ter beschikking worden gesteld.

2. De klant vrijwaart M&M Meat&More voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

3. Voor het in acht nemen van alle wettelijke en anderszins geldende voorschriften die van toepassing zijn in verband met het onder zich hebben, bewaren, vervoeren, gebruiken en verwerken, op welke wijze dan ook, van de geleverde producten, is alleen de klant verantwoordelijk.


Artikel 14.           Betaling

1. De klant dient de van M&M Meat&More ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

2. M&M Meat&More kan verlangen dat de klant het factuurbedrag vooruit betaalt. Indien de klant het vooruit gefactureerde bedrag niet tijdig betaalt, dan heeft M&M Meat&More het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat het volledige openstaande bedrag betaald is. M&M Meat&More is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de klant lijdt door de opschorting.

3. Betaling dient te geschieden op de door M&M Meat&More aangegeven wijze, zoals contant, pinnen bij bezorging, door overmaking van het factuurbedrag op het door M&M Meat&More bekend gemaakt bankrekeningnummer of middels het gebruik van Ideal.

4. Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de klant, na door M&M Meat&More ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100 ,-.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van M&M Meat&More op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.


Artikel 15.           Eigendomsvoorbehoud

1. Alle geleverde producten, uitgesloten verswaren, blijven uitsluitend eigendom van M&M Meat&More.

2. De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van M&M Meat&More te bewaren.

3.  M&M Meat&More is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de klant aanwezig zijn terug te nemen. De klant zal M&M Meat&More te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de rechten van M&M Meat&More.


Artikel 16.           Inlichtingen en adviezen

1. Inlichtingen over verwerkings- en toepassingsmogelijkheden van de producten van M&M Meat&More, adviezen, richtlijnen, aanwijzingen en verdere gegevens worden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk of via de e-mail anders overeengekomen, steeds naar beste weten en/of inzicht, doch geheel vrijblijvend verstrekt. Door de klant kunnen daaraan geen rechten worden ontleend en M&M Meat&More kan voor eventuele schade daaruit direct dan wel indirect voortvloeiende niet aansprakelijk worden gehouden.


Artikel 17.           Aansprakelijkheid en verjaring

1. M&M Meat&More kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden;

b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

2. M&M Meat&Moreis niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

3. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. M&M Meat&More is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

4. M&M Meat&More is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat M&M Meat&More is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5. M&M Meat&More is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt doordat de klant de producten niet op de juiste wijze opslaat, bewaart, verwerkt, verpakt of vervoert, waardoor de producten kunnen bederven of andere schade aan de producten kan ontstaan.

6. M&M Meat&More aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien een geleverd product wordt geconsumeerd na de vermelde houdbaarheidsdatum.

7. De klant dient ervoor in te staan dat producten na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum niet meer worden verwerkt.

8.  Indien een product waarvan de verpakking bij het transport beschadigd is en een dergelijke beschadiging tot gevolg kan hebben dat het product bedorven is, dan dient de klant dit product niet door te verwerken. Dit dient direct doorgegeven te worden aan M&M Meat&More. M&M Meat&More kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het niet nakomen door de klant van deze bepaling.

9. M&M Meat&More is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het door M&M Meat&More geleverde, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing.

10. M&M Meat&More is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade.

11.  Indien M&M Meat&More aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van M&M Meat&More beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van M&M Meat&More gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van M&M Meat&More beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van M&M Meat&More of haar ondergeschikten.

13. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welke hoofde ook jegens M&M Meat&More vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens M&M Meat&More kan aanwenden.


Artikel 18.           Klachten

1. De klant is verplicht de geleverde producten en de verpakking terstond bij aflevering te controleren. De klant dient in het bijzonder na te gaan:

a. of de juiste producten zijn geleverd;

2. Tekortkomingen en/of beschadigingen en/of gebreken dienen direct aan M&M Meat&More bekend te worden gemaakt. Dient dit te laat worden ingediend, worden deze niet in behandeling genomen.

3. De klant is verplicht M&M Meat&More de mogelijkheid te geven om de producten te controleren. Het feit dat M&M Meat&More overgaat tot het onderzoeken van een product, impliceert niet dat M&M Meat&More enige aansprakelijkheid erkent.

4. Indien een product een gebrek vertoont, dan zal M&M Meat&More naar haar keuze een vervangend product leveren.

5. Een gebrek aan een product geeft de klant niet het recht de gehele bestelling, waarvan het product deel uitmaakt, te weigeren.

6. Een gebrek aan een product schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

7. In de handel gebruikelijke afwijkingen in kleur, kwaliteit, vorm, gewicht e.d. en schade aan de geleverde producten die zijn ontstaan doordat de klant in strijd met de behandelingsvoorschriften heeft gehandeld, komen niet voor vervanging in aanmerking.

8. Het recht om een klacht in te dienen vervalt indien de klant de geleverde producten heeft verwerkt.


Artikel 19.           Ontbinding en opschorting

1.  Indien de klant een van zijn verplichtingen jegens M&M Meat&More niet nakomt of M&M Meat&More vreest dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen en de klant is niet in staat om op eerste verzoek van M&M Meat&More adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, dan heeft M&M Meat&More het recht de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van M&M Meat&More op schadevergoeding.

2. Als gevolg van de uitvoering van de lid 1  is M&M Meat&More niet tot enige schadevergoeding gehouden.

3. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 zijn alle vorderingen van M&M Meat&More op de klant onmiddellijk en geheel opeisbaar.Artikel 20.           Beveiliging en internet

1. M&M Meat&More zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens.


Artikel 21.           Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.  Elke overeenkomst tussen M&M Meat&More en de klant wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en M&M Meat&More worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar M&M Meat&More gevestigd is.